Ondřej Jonáš
autorizovaný inženýr
stavební projektant 

PROJEKČNÍ ČINNOST

Studie pozemních a dopravních staveb, koordinační a stavební části dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, zajištění a koordinace profesí (PBŘS, TZB, statika..), realizační a tendrové stavební dokumentace.

Používám software ArchiCAD, AutoCAD

VIZUALIZACE

Digitální modely a vizualizace projektů včetně zákresů do fotografií (ukázka).

Používám software ArchiCAD, Artlantis, Gimp (Photoshop)

ROZPOČTY

Tvorba výkazů výměr a rozpočtů dle oficiálních cenových soustav (URS, RTS) a požadavků zákona o veřejných zakázkách.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Zajištění územního rozhodnutí nebo povolení stavby, včetně jejího projednání se všemi účastníky řízení - dotčenými orgány státní správy, správci sítí, atd.

STAVEBNÍ DOZOR

Odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí, není-li sám stavebník pro takovou činnost odborně způsobilý a nejde-li o stavbu pro bydlení nebo o změnu stavby, která je kulturní památkou (pak je nutné zajištění stavbyvedoucího), dle § 2 a § 160 SZ.

Pozn.: Svépomocí může stavebník sám pro sebe provádět stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 103 a § 104 stavebního zákona.

AUTORSKÝ DOZOR

Dohled nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, dle § 152 SZ.

Pozn.: Autorský dozor je nutné stavebníkem zajistit u staveb hrazených z veřejného rozpočtu, které provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, a zároveň pokud projekt pro tuto stavbu zpracovala autorizovaná osoba.

ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ FYZIKA - DENNÍ OSVĚTLENÍ, HLUK, AKUSTIKA

Výpočty a posouzení splňění základních hygienických požadavků na nové a rekonstruované stavby.